پیشرفت پروژه اکومال به ۶۴ درصد رسید

با توجه به افزایش سرعت پیشرفت کارگاه در ماه های اخیر پیشرفت کلی پروژه به ۶۴ درصد رسیده است.

دیدگاه ها بسته شده است