| فرم مصاحبه استخدامی |

1.اطلاعات شخصی

برای مثال: 1378/05/03

2. نظام وظیفه

3.سوابق تحصیلی

4.سوابق شغلی

سوابق شغلی
سوابق شغلی

آشنایی به زبان انگلیسی و کامپیوتر

5.سایر

مبلغ مورد انتظار خود را وارد کنید.


 [ ارسال رزومه ]

در صورت وجود، رزومه خود را برای ما ارسال کنید.*


 

لطفا رزومه خود را در اینجا برای ما ارسال کنید. 700KB MAX